lekce češtiny

Jak se to řekne – V restauraci

Čvn 14, 2020 | lektorství a poradenství

 Takhle vypadá tematická lekce češtiny pro cizince v úrovni pro mírně pokročilé. Dvojjazyčný text s audionahrávkou a tematické fráze se skrytým překladem.

Na jedné straně je text v cizím jazyce. Na druhé je stejný text česky. Přečtěte text na jedné straně (anglicky), přeložte, a na druhé straně zkontrolujte správnost překladu. Součástí této lekce je audio nahrávka textu namluvená rodilým mluvčím.

Komunikačním jazykem při výuce je nejčastěji angličtina a španělština, ale také němčina nebo slovenština.

Pavla and Tomas go to a restaurant. Once in a while they go to dinner together. Near the house they live, there is their favourite restaurant. The restaurant has a large selection of dishes and uses local ingredients. Their chef cooks nothing than yummy meals.

Pavla a Tomáš jdou do restaurace. Jednou za čas spolu jdou na večeři. Nedaleko domu kde bydlí, je jejich oblíbená restaurace. Restaurace má velký výběr jídel a používají lokální suroviny. Jejich šéfkuchař vaří jen báječná jídla.

The restaurant is often full. Tomas always reserves a table two days in advance. You know, a good restaurant has enough guests. And a good restaurant with a good chef, that’s something!

Restaurace je často plná. Tomáš rezervuje stůl vždycky dva dny předem. To víte, dobrá restaurace má dost hostů. A dobrá restaurace s dobrým šéfkuchařem, to je něco!

The restaurant has most tables for two, but they also have tables for four, and a big one for six. Pavla and Tomas have their favourite table at the back.

V restauraci je většina stolů pro dva, ale mají tam i stoly pro čtyři, a jeden velký pro šest. Pavla a Tomáš mají svůj oblíbený stůl vzadu.

Tomas wants a steak. Pavla likes to have some mix of vegetable and fish. She is a vegetarian, but she eats fish. What speciality do they have today?

Tomáš si chce dát steak. Pavla si dá ráda nějakou zeleninovou směs a rybu. Je vegetariánka, ale ryby jí. Hm, jakou mají dneska specialitu?

Oh no! There is another waiter and even new chef, but they stay. The waiter recommends some beef speciality and zander.

Ale ne! Je tu jiný číšník, a dokonce i nový kuchař, ale zůstávají. Číšník doporučuje nějakou specialitu z hovězího masa a candáta.

Pavla wants fish with rice, but she doesn’t want bread. She has a gluten allergy. For dessert, they both order chocolate mousse. Food is delicious.

Pavla chce rybu s rýží, ale nechce pečivo. Má alergii na lepek. Jako dezert si oba objednávají čokoládovou pěnu. Jídlo je vynikající.

ČASTO POUŽÍVANÉ FRÁZE

I’d like to book a table.
Rád bych si rezervoval stůl.
Chtěl bych si rezervovat stůl.
I’d like to cancel my reservation.
Chtěl bych zrušit mojí rezervaci.
Do you have a table for two (people)?
Máte stůl pro dva?
I have a reservation under name…
Mám rezervaci na jméno…
What would you like to drink?
Co si dáte k pití?
Would you like something to eat?
Dáte si něco k jídlu?
Are you going to eat?
Budete jíst?
What will you recommend to us?
Co nám doporučíte?
I can’t eat food with gluten.
Nemůžu jíst jídla s lepkem.
I am allergic to lactose and nuts.
Mám alergii na laktózu a ořechy.
I’m a vegetarian. But I eat fish.
Jsem vegetarián/ka. Ale jím ryby.
I’ll have…
Dám si...
Would you like anything else?
Dáte si ještě něco?
Did you enjoy your (the) meal?
Chutnalo vám?
It was delicious.
Bylo to výborné.
I really enjoyed it.
Moc jsem si pochutnal/a.
I didn’t order this food.
Tohle jídlo jsem si neobjednal/a.
I want a salad instead of potatoes, is it possible?

Chci salát místo brambor, je to možné?

What dessert do you have?
Jaký máte dezert?
Can you bring me some water, please?
Můžete mi přinést vodu, prosím?
Můžete mi, prosím, přinést vodu?
What is your favourite dish?
Jaké je vaše oblíbené jídlo?